مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان طراحی و ساخت ماکت

کاروفناوری هشتم

آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی

کاربران گرامی برای ساخت ماکت هایی که با احجام هندسی ساخته می شوند لازم است شما با نمای گسترده و باز شده احجام هندسی آشنا شوید در ادامه تصاویر باز شده چندین حجم هندسی را مشاهده می نمایید.


آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


 

آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


 

 

آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم


 

 

آشنایی با نمای باز شده و گسترده ی چندین حجم هندسی متناسب با موضوع ماکت سازی هشتم